Ģimenes asistentu pakalpojums

personām ar garīga rakstura traucējumiem un ģimenēm ar bērniem

Ģimenes asistenta pakalpojums – sociālais pakalpojums, kura ietvaros personai/ģimenei, atbilstoši personas/ģimenes vajadzībām, saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, tiek nodrošināts individualizēts atbalsts un palīdzība sociālo un sadzīves prasmju apgūšanā un attīstīšanā, mājokļa, nodarbinātības, izglītības, veselības problēmu risināšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir profesionāls papildus resurss sociālajiem darbiniekiem pašvaldībās.

  • Ģimenes asistents nodrošina personai individuālu atbalstu, palīdzību un apmācību sociālo un sadzīves prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, mājokļa, nodarbinātības, izglītības, veselības problēmu, atkarību, risināšanā.

  • Ģimenes asistents nodrošina konkrētu, terminētu, noteiktā laika posmā izpildāmu, izmērāmu uzdevumu izpildi, ko noteicis sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs un, kas sekmē rehabilitācijas plānā minēto mērķu sasniegšanu.

Ģimenes asistentu pakalpojuma mērķis:

  • uzlabot personas, ģimenes, personu grupas dzīves kvalitāti;

  • uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā;

  • nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē;

  • sniegt sociālo atbalstu, atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.

Citas piezīmes:

  • Šobrīd SIA “RB ģimenes asistentu serviss” pakalpojumu saņem 30 personas.

Speciālistu komanda

Par ģimenes asistentu var strādāt persona, kura ir ieguvusi augstāko izglītību sociālajā darbā, pedagoģijā, psiholoģijā, veselības aprūpē, vai 1.līmeņa augstāko izglītību sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai veselības aprūpes jomā, vai šobrīd studē kādā no šīm jomām.

Šobrīd SIA “RB ģimenes asistentu serviss” strādā 15 asistenti

Klientu uzņemšana:

Persona pakalpojumu var saņemt, iesniedzot iesniegumu Rīgas sociālajā dienestā.

Pakalpojuma apjoms ir, saskaņā ar katram klientam izsniegto, pašvaldības sociālā dienesta nosūtījumu, kurā ir noteikts stundu skaits mēnesim.Kontakti:

SIA “RB ģimenes asistentu serviss” valdes locekle/ģimenes asistentu koordinatore: Inese Levāne

Adrese: Balvu iela 11, Rīga

E-pasts: inese.levane@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 29196922