“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana
personām ar garīga rakstura traucējumiem” ESF Nr.9.2.2.3/22/A/002

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk  - GRT), tai skaitā personām, kuras pēdējo sešu mēnešu laikā ir izgājušas no ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas, lai pilnveidotu sociālās prasmes, uzlabotu

funkcionālās spējas un sekmētu personas kapacitāti dzīvot sabiedrībā.
Lai sasniegtu projekta mērķi projektā tiks iesaistītas 50 personas ar GRT, kuras projekta ietvaros saņems vismaz 2 dažādus pakalpojumus. Kopumā projektā tiks nodrošināti sekojoši pakalpojumi:
- Sociālās situācijas novērtēšana,
- Atelpas brīža pakalpojumi,
- Speciālistu konsultācijas - ergoterapeits, fizioterapeits, mākslas terapeits
- Grupu nodarbības - drāmas terapijas nodarbības.
- Individuālais atbalsts - sociālā rehabilitētāja nodarbības saziņas pilnveidošanai izmantojot Widgit piktogrammas.
Projekta īstenošanas sākums: 10.10.2022
Projekta beigu datums: 30.09.2023
Projekta kopējās izmaksas: 228550.00 EUR, tai skaitā 194267.50 EUR Eiropas Sociālā Fonda finansējums.
Projekta rezultātā tiks veicināta sociālo pakalpojumu pieejamība 50 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta vadītāja Inese Levāne inese.levane@rupjuberns.lv

29196922


JAUNUMI:

Ar šī gada 10. Oktobri esam uzsākuši projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem” ESF Nr.9.2.2.3/22/A/002 īstenošanu. Oktobra mēnesī apzināsim 50 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas turpmāko 12 mēnešu laikā saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus un atbalstu ar mērķi veicināt šo cilvēku patstāvību.


“Sociālās rehabilitācijas programma bērniem
ar smagiem FT un to ģimenēm” ESF Nr.9.2.2.3/22/A/001

Projekta mērķis ir turpināt un paplašināt sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanu 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte (īpaši Rīgas pašvaldības bērniem) un kuri dzīvo ģimenēs un to vecāki, aizbildņi vai audžuģimenes, lai pilnveidotu bērnu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un sekmētu ģimenes kapacitāti nodrošināt atbilstošu aprūpi bērna vajadzībām. Lai sasniegtu projekta mērķi tiks īstenotas aktivitātes katram bērnam (50 bērniem) un viņu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm - Sociālās situācijas novērtēšana, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem līdz 45 konsultācijas reizēm atbilstoši sociālā darbinieka rekomendācijām (Aba terapijas un audiologopēda nodarbības), sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērna ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm (10 ergoterapeita konsultācijas), kā arī sociālā darbinieka konsultācijas ģimenes pakalpojumu plāna sastādīšanai, kurā ietverti bērnam un vecākiem rekomendējamie izglītības, sociālie un veselības pakalpojumi un norādītas iespējas šos pakalpojums saņemt. Projekta īstenošanas sākums: 01.10.2022 Projekta beigu datums: 30.11.2023 Projekta kopējās izmaksas: 206724.00 EUR, tai skaitā 85% Eiropas Sociālā Fonda finansējums.  Projekta rezultātā tiks veicināta sociālo pakalpojumu pieejamība 50 bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiks sniegti Rīgā, Maskavas ielā 180B vai bērna dzīvesvietā. Pakalpojumi tiks nodrošināti sociālo pakalpojumu ietvaros ( pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecība Nr. 314)


Jaunumi:

01.10.2022 uzsākām jau trešo Eiropas Sociālā Fonda finansēto projektu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kura ietvaros 50 bērni saņems tik nepieciešamo ABA terapiju, Audiolgopēda un Ergoterapeita konsultācijas, kā arī sociālā darbinieka atbalstu. Projektā bērni pakalpojumus saņems bez maksas un tos nodrošinās kvalificēti speciālisti. Ieprekšējo projektu rezultāti apliecina, ka saņemot šādus savlaicīgus habilitācijas pakalpojumus tiek veicināta bērnu patstāvība, pašaprūpes iemaņas un komunikāciju spējas. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā Fonda un Valsts budžeta līdzekļiem.