Vēsture

Parent Category: Par mums
    Biedrība "Rīgas pilsētas "Rupju bērns"" , ka sabiedriska organizācija "Latgales priekšpilsētas "Rūpju bērns"" tika izveidota 1990. gadā ar mērķi atbalstīt ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Darbības gaitā organizācijas galvenais uzdevums kļuva veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un nodrošināt viņiem labāku Dzīves kvalitāti. Tikai vēlāk kā prioritāte organizācijas darbībā kļuva tieši cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimeņu problēmu risināšana.
    1994. gadā organizācija ieguva juridiskas personas statusu. Labi apzinoties viedokli, kāds valdīja sabiedrībā līdz 1991. gadam par cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un to, cik būtiski ir sniegt informāciju sabiedrībai, lai tuvinātu cilvēkus un veidotu savstarpēju sapratni, " Latgales priekšpilsētas "Rūpju bērns"" sāk īstenot" soli pa solim" programmu, lai veicinātu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju un palīdzētu risināt viņu ģimeņu problēmas, informētu sabiedrību, paceltu šo jautājums valsts līmenī, informējot valsts un pašvaldību struktūras.
    Pirmie darba gadi ritēja, meklējot pareizo ceļu ideju īstenošanai un mēģinot saprast organizācijas vietu un virzību Latvijas sabiedrībā. Nebija tik nepieciešamo zināšanu un pieredzes. Tāpēc nenovērtējama ir bijusi ārvalstu partneru palīdzība un atbalsts visu gadu garumā. Daudz palīdzējušas ir arī vietējās organizācijas, uzņēmumi un fondi.
    Par visu, ko izdevies paveikt no 1991. gada varam pateikties cilvēkiem, kas ar pilnu atdevi un entuziasmu ir strādājuši mūsu organizācijā un visiem atbalstītājiem Latvijā un ārvalstīs.
    Ir īstenoti dažādi īslaicīgi projekti - organizēti pasākumi, atpūtas nometnes bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem (Latvijā un ārvalstīs), latviešu valodas apmācība kursi krievu valodā runājošiem bērnu ar invaliditāti vecākiem, semināri un apmācības vecākiem, personālam, kas strādā ar bērniem un pieaugušiem ar garīgās attīstības traucējumiem, pieredzes apmaiņas braucieni vecākiem, darbiniekiem. Apmācību laikā gūtās zināšanas ir nenovērtējamas turpmākā darba kontekstā.
    1994.gadā  tika īstenots pirmais ilglaicīgais projekts       pirmais Latvijā dienas aprūpes centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem ,,Cerību māja". No šā laika   sākās arī ,,Latgales priekšpilsētas ,,Rūpju bērns'" sadarbība ar pašvaldību    Rīgas Domi (īpaši ar    Labklājības departamentu). Turpmāko gadu laikā tika veidoti un atvērti jauni sociālie pakalpojumi, kuru uzturēšanas izmaksas sedz Rīgas Dome vai tiek finansēti no LR budžeta līdzekļiem., nostiprinot šo veiksmīgi uzsāktās sadarbības modeli:
    1998. gadā - otrais dienas aprūpes centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem "Cerību ligzda";
    1999. gadā - jauna veida pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām -"Asniņš";
    1999. - jauna veida pakalpojums jauniešiem ar garīgas attīstības traucējumiem un viņu ģimenēm - "īslaicīgā uzturēšanās" jeb "Dzīves skola";
    2003. gadā - trešais dienas aprūpes centrs ,,Cerību tilts";
    2004. gadā sociālā galdniecības darbnīca cilvēkiem ar invaliditāti;
    2004. gadā   atbildība par   bāreņu un bez vecāku gādības palikušu
jauniešu ar garīgās attīstības traucējumiem    alternatīvās    sociālās
rehabilitācijas organizēšanu grupu dzīvokļu mājā Platā ielā 9A.,
    2005. gadā sabiedriskā organizācija "Latgales priekšpilsētas "Rūpju
bērns"" pārtop Biedrībā "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"".
    2005. gadā "Mēness māja" grupu dzīvokļi Putnu ielā 6.
    2006. gada "Mēness māja " dienas aprūpes centrs.
    Darba gaitā arvien dziļāk izzinot situāciju un gūstot pieredzi no citām valstīm, nostiprinājās pārliecība par to, cik svarīga nozīme cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīvē ir mākslai jebkurās tās izpausmes formās, un cik lieliski mākslinieki var būt šie cilvēki (gan bērni, gan pieaugušie), kuri sadzīvo ar sāpi un problēmām ikdienā. Māksla ir valoda, informācija un sazināšanās bez vārdiem. Tāpēc 1998. gadā radās ideja par projektu - starptautisku mākslinieciskās pašdarbības festivālu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, veidojot to kā tradīciju katru otro gadu. Ideja ir veiksmīgi īstenota un mākslinieciskās pašdarbības festivāls "SOLIS" ar moto ,,Māksla ir saprašanās", kas pirmoreiz notika 1999. gadā, notiek katru otro gadu (2001., 2003. 2005., ...). Dalībnieku skaits aug, veidojas veiksmīga sadarbība un mākslinieku grupu vizītes uz citu valstu festivāliem un svētkiem, paverot jaunas iespējas un perspektīvas cilvēku ar garīgās attīstības dzīvē un attīstībā. Arī festivāla organizēšanā Rīgas Dome vienmēr sniegusi finansiālu atbalstu.
    Jauni pakalpojumi, kursi, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, avīzes izdošana, sabiedrības informēšana, publikācijas avīzēs, pārraides televīzijā un radio, jaunu projektu izstrāde, iepriekš izveidoto pakalpojumu darba kvalitātes kontrole tā ir tikai daļa no organizācijas ikdienas.
    Sabiedriskās organizācijas "Latgales priekšpilsētas "Rūpju bērns"" darbība, kas sākotnēji saistījās ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētu, tagad jau aptver visu Rīgu un tika pārdēvēta par biedrību "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"". Organizētajos semināros, kursos, uz festivālu tiek aicināti interesenti no visas Latvijas.
    Ne brīdi neesam apstājušies meklējumos, kā uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Ir daudz ideju un projektu:
        - dienas aprūpes centru sistēmas pilnveidošana, lai nodrošinātu pakalpojumu dažādību un pieejamību cilvēkiem ar dažāda smaguma traucējumiem,
        - turpmāka efektīva sabiedrības informēšana (valsts un pašvaldību pārstāvji, darba devēji, apkārtējie);
        - sporta virziena mērķtiecīga attīstība cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
        - u.c.

                Esam atvērti sadarbībai!!!