DAC

Parent Category: ROOT

Dienas aprūpes centrs — institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (turpmāk — pensijas vecuma personām);

Prasības dienas aprūpes centram

Dienas aprūpes centrā pakalpojumus sniedz sociālie darbinieki un sociālie aprūpētāji. Dienas aprūpes centra vadītājs ir tiesīgs sociālo pakalpojumu nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus.
Dienas aprūpes centrā klientam un viņa likumiskajiem pārstāvjiem tiek sniegts atbalsts problēmu risināšanā.
Klients var uzturēties dienas aprūpes centrā pilnu darbdienu vai atbilstoši noslēgtajam līgumam.
Dienas aprūpes centrā klientam ir nodrošināta ēdināšana atbilstoši līgumam starp klientu un dienas aprūpes centru.
Dienas aprūpes centrs sniedz klienta likumiskajam pārstāvim informāciju par klienta veselības stāvokļa izmaiņām.
Dienas aprūpes centrs klientam nodrošina:

1. atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un inventāru;
2. personām ar funkcionālajiem traucējumiem piemērotu aprīkojumu;
3. neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja nepieciešams.
Dienas aprūpes centrā ir:

1. klientu vajadzībām pielāgotas sanitārās telpas;
2. klientiem nepieciešamie higiēnas līdzekļi.
Dienas aprūpes centrā ir apkopoti klienta dokumenti, izveidojot klienta lietu. Klienta lietā iekļauj šādus dokumentus:
1. klienta vai tā likumiskā pārstāvja iesniegumu;
2. ģimenes ārsta izziņu;
3. sociālā pakalpojuma saņemšanas pamatojumu;
4. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plānu atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim.