Jaunumi

Lielā Talka 2015

Parent Category: Projekti

Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” stratēģija alternatīvo sociālo pakalpojumu plānošanā un ieviešanā laika periodam no 2013. līdz 2016. gadam

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

ES fonda projekts " NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā "
NR. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009/76

Stratēģija (PDF dokuments)

 

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Uzaicinājums uz Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” stratēģijas laika periodam no 2013. gada līdz 2016. gadam prezentāciju

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” laika periodā no 2012. gada 01. janvāra līdz 2012. gada 31. oktobrim realizē Eiropas Sociālā fonda projektu „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”, kur viena no aktivitātēm paredzēja izstrādāt Biedrības darbības stratēģiju 2013.-2016. gadiem.

Biedrības darbības un attīstības stratēģijas izstrādei vajadzīgā informācija tika iegūta, izpēti veicot, trijos virzienos:

  • Biedrības darbības iekšējo resursu izvērtējums;
  • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ņēmēju vajadzību izpēte;
  • Nozares attīstību ietekmējošo faktoru identificēšana.

Biedrības darbības vides izpētē ir izmantotas savstarpēji papildinošas pētniecības metodes – nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu analīze, iepriekš nozarē un biedrībā veikto pētījumu rezultātu sekundārā analīze, individuālās padziļinātās intervijas ar Biedrības esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, Biedrības esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu ņēmēju tuviniekiem, ekspertu intervijas ar sociālās politikas veidotājiem valsts un pašvaldību līmenī, ekspertu intervijas ar nozarē strādājošajiem – izglītības sistēmas darbiniekiem un nevalstiskajām organizācijām, gan mērķa grupas interešu pārstāvjiem, gan sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Biedrības darbības vides izpētē, kopumā, tika veiktas 44 padziļinātās intervijas. Iegūtās informācijas detalizētai analīzei un potenciālo iespēju novērtēšanai tika organizētas 14 darba sesijas. Biedrības darbības redzējums tika saskaņots ar Labklājības ministrijas darbu pie plānošanas dokumenta «Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2013.-2019. gadam».

Biedrības stratēģiju var apskatīt Biedrības interneta mājaslapā www.rupjuberns.lv

Lai iepazīstinātu darbiniekus, sadarbības partnerus un plašāku sabiedrību ar stratēģiju un plānotām aktivitātēm Biedrība organizē prezentāciju 9.11.2012 pulksten. 12:00 Rīgā, Balvu ielā 11.

Balstoties uz veiksmīgu iepriekšēju sadarbību un vēlmi to attīstīt aicinām piedalīties prezentācijā un kopīgu veicināt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrāciju.

Ar cieņu,

Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns””

Valdes priekšsēdētājs

Māris Grāvis

 


 

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta jaunumi

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

2012. gada 01. janvārī Biedrība „Rīgas pilsētas” Rūpju bērns uzsākusi  Eiropas Sociālā fonda projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”, projekta līguma identifikācijas numurs:1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009/76 īstenošanu.

Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā” ietvaros ir notikušas 30 NVO darbinieku apmācības interešu aizstāvības jautājumos.

No 2012. gada 9. maija līdz 2012. gada 8. augustam notika 32 nodarbības, kuru laikā dalībnieki ieguva padziļinātas zināšanas interešu aizstāvības jautājumos. Dalībnieki gan ieguva teorētiskas zināšanas, gan izstrādāja interešu aizstāvības stratēģiju, gan piedalījās Saeimas komisijas sēdē un Valsts sekretāru sanāksmē. Paralēli dalībnieki aktīvi iesaistījās praktisko darbu īstenošanā.

Dalībnieki atzinīgi novērtēja pasniedzējas Intas Šimanskas veikumu un atzina apmācības un programmu par ļoti saistošām.

 


 

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta jaunumi

Parent Category: Projekti
ESF-VK-SIF-ES-Krasains

2012. gada 01. janvārī Biedrība „Rīgas pilsētas” Rūpju bērns uzsākusi  Eiropas Sociālā fonda projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”, projekta līguma identifikācijas numurs:1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009/76 īstenošanu.

Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā” ietvaros ir notikušas 30 NVO darbinieku apmācības interešu aizstāvības jautājumos.

No 2012. gada 9. maija līdz 2012. gada 8. augustam notika 32 nodarbības, kuru laikā dalībnieki ieguva padziļinātas zināšanas interešu aizstāvības jautājumos. Dalībnieki gan ieguva teorētiskas zināšanas, gan izstrādāja interešu aizstāvības stratēģiju, gan piedalījās Saeimas komisijas sēdē un Valsts sekretāru sanāksmē. Paralēli dalībnieki aktīvi iesaistījās praktisko darbu īstenošanā.

Dalībnieki atzinīgi novērtēja pasniedzējas Intas Šimanskas veikumu un atzina apmācības un programmu par ļoti saistošām.


92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.